ALGEMENE VOORWAARDEN DONEERBANK

Artikel 1 – Definities.

• Omgeving: de website www.doneerbank.nl en iedere andere door Doneerbank aangewezen website.
• Platform: de omgeving waarop door Aanbieders Producten aan Gebruikers worden aangeboden met Doneerbank als eigenaar en beheerder van het Platform en de Omgeving.
• Gebruiker: iedere particuliere bezoeker van de Omgeving.
• Aanbieder(s): een (of meer) derde partij(en), zijnde een rechtspersoon die via het Platform Producten aan Gebruikers kosteloos aanbiedt.
• Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot het aanvaarden van Producten via het Platform.
• Schenkingsovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Aanbieder en een Klant vanwege de aanvaarding door de Klant van een Product via het Platform.
• Product(en): nieuwe of tweedehands roerende zaken die zonder geldelijke vergoeding worden aangeboden door Aanbieder(s) aan Gebruiker.
• Doneerbank: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Doneerbank B.V., gevestigd te Breda en ingeschreven onder KvK nummer 68007264.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ten aanzien van Gebruikers, Aanbieders en Klanten terzake het aanbieden van Producten door Aanbieders aan Gebruikers en de totstandkoming van een Schenkingsovereenkomst tussen Aanbieders en Klanten via het Platform.
2. Iedere Klant die een of meerdere Product(en) binnen de Omgeving accepteert, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3 – Klantaccount

1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
a. de Klant dient een klantaccount bij Doneerbank te hebben;
b. de Klant is een consument en mag geen rechtspersoon of zakelijke afnemer zijn;
2. Doneerbank is te allen tijde gerechtigd om aanvaarding van Producten van Aanbieders niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden om haar moverende redenen.
3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt.
4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Aanbod Aanbieder(s) en uitsluiting aansprakelijkheid

1. De Klant en de Aanbieder erkennen dat de Schenkingsovereenkomst terzake de Producten tot stand komt tussen Klant en de Aanbieder (de partij die het Product/de Producten via de Omgeving kosteloos aanbiedt) en dat Doneerbank expliciet geen partij bij deze Schenkingsovereenkomst is en/of wordt. De Schenkingsovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Aanbieder de aanvaarding door de Klant heeft geaccepteerd via de Omgeving.
2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aanvaarde Producten van Aanbieder, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot Doneerbank. Doneerbank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte (gevolg)schade aan de zijde van de Klant, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het/de aanvaardde Product(en).

Artikel 5 – Bestelling en levering

1. Een Klant kan met het digitale bestelproces in de Omgeving een of meer bestellingen plaatsen voor (een) Product(en) dat/die door een Aanbieder wordt aangeboden.
2. De eigendom van Producten gaat pas over, indien de Klant de Producten die zijn aanvaard daadwerkelijk in ontvangst heeft genomen.
3. Indien de Klant niet tijdig de Producten in ontvangst neemt, is de Aanbieder gerechtigd de Schenkingsovereenkomst te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling.

Artikel 6 – Informatie en gebruik gegevens

1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Doneerbank en/of de Aanbieder aan Klant verzonden informatie.
2. Doneerbank is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Aanbieder(s) worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Schenkingsovereenkomst. Aanbieder is gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Schenkingsovereenkomst of wanneer de Klant voor het (commerciële) gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven door de privacy policy van Doneerbank te accepteren.

Artikel 7. Diversen

1. Doneerbank is gerechtigd om het gebruik van het account van de Klant te blokkeren of de mogelijkheid om via Doneerbank Producten van Aanbieders te aanvaarden, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van de handelwijze van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Doneerbank.
2. Wanneer door Doneerbank gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen.
3. Doneerbank is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Aanbieders op de Omgeving niet langer ter beschikking te stellen om haar moverende redenen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

1.Op deze algemene voorwaarden, het schenken van Producten door Aanbieders aan Klanten via de Omgeving en de Schenkingsovereenkomst tussen de Klant en de Aanbieder is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.