PRIVACY VERKLARING DONEERBANK

De onderneming Doneerbank B.V. (“Doneerbank”), gevestigd aan het Spinveld 35, 4815 HR te Breda en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68007264 hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar websitebezoekers. Doneerbank verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Doneerbank u over de manier waarop Doneerbank uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Doneerbank worden aangeboden op haar digitale online platform (het “Platform”) via de website www.doneerbank.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Doneerbank gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke online dienst aan te bieden. Doneerbank gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies.

2. Doel

Doneerbank verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van het Platform, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Doneerbank gebruikt uw gegevens voor verschillende (waaronder ook commerciële) doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn.
Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Doneerbank.

3. Bestelling

Voor uw online registratie als gebruiker heeft Doneerbank uw naam, e-mailadres, adres(sen), en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat u een of meerdere kosteloos aangeboden producten kan aanvaarden via het Platform. Doneerbank verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan de aanbieder van het product/de producten.

4. Uw account

In uw account op het Platform slaat Doneerbank onder andere de volgende informatie op:
uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over uw eerdere bestellingen.

5. Klantenservice

U kunt bellen en e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we
bewaren. Doneerbank registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats, onder andere voor analyses en verbetering van onze diensten.

6. Fraude

Bij inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen van gebruikers of aanbieders gebruikt Doneerbank uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Doneerbank uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Doneerbank uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

7. Andere doeleinden

Tot slot kan Doneerbank uw gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder het verkopen van uw persoonsgegevens aan bedrijven. U gaat hier expliciet mee akkoord door deze Privacy Verklaring te accepteren. Indien u niet wenst dat uw gegevens aan derden worden overgedragen dient u niet akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring en geen gebruik te maken van de diensten van Doneerbank.

Artikel 2 Beveiliging van gegevens

1. Doneerbank maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Doneerbank ontvangt.

Artikel 3 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar @ of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account.
Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van het Platform, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het Platform.

Artikel 4 Cookies

1. Het is mogelijk dat Doneerbank tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer of smartphone een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op het Platform werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Doneerbank

1. Doneerbank heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door ongeautoriseerde derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Doneerbank verwerkt ten behoeve van het Platform. Doneerbank accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 6 Bewaartermijn

1. Doneerbank bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 36 maanden na uw laatste bezoek aan het Platform, tenzij Doneerbank op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring

1. Doneerbank behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via het Platform bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Doneerbank gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en het Platform in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is
bijgewerkt op 1/05/2017.